OSMANİYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞAÇLANDIRMA VE ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLANI
 
 
SIRA
NO
TAŞINMAZ NO
İLİ
İLÇESİ
MAH./KÖYÜ
ADA/
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)
AĞAÇLANDIRILACAK YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)
İMAR DURUMU
FİİLİ DURUMU
BAŞVURU BEDELİ
1.GRUP(TL)
BAŞVURU BEDELİ
2.GRUP(TL)
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
80060104793
Osmaniye
Kadirli
Karakütük Köyü
148/305
42.713,12
42.713,12
İmarsız
Boş
410,00
4.100,00
01/10/2018
30/10/2018
13/11/2018
10:00
2
80050100727
Osmaniye
Hasanbeyli
Karayiğit Köyü
180/6
26.563,40
26.563,40
İmarsız
Boş
410,00
4.100,00
01/10/2018
30/10/2018
13/11/2018
10:30
 
1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Hazine taşınmazlarının, 23/08/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği çerçevesinde odun ve odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek üzere ağaçlandırılması amacıyla 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre 10 (on) yıl süreli kiralanmasına esasen hak sahipliğinin belirlenmesi ve ön izin verilmesine yönelik başvurular alınacaktır.
         Bu mevzuat kapsamında Hazine taşınmazları üzerinde elma, armut,şeftali, incir ve benzeri meyve ağacı türleri yetiştirilmek üzere ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilemez, kiralama yapılamaz ve ağaçlandırma yapılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazları üzerinde bu ağaçlar yetiştirilemez.
2) Başvurular, 01/10/2018 – 30/10/2018 tarihleri arasında olmak üzere 30 gün boyunca mesai saatlerinde (08:00-12:00 ile 13:00-17:00 ) Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) yapılacaktır. Hak sahipliğinin belirlenmesi ve ön izin verilmesine yönelik ihale, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.
3) İsteklilerin başvuru süresinin bitimine kadar başvuru bedelini Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırması ve ikametgahilmühaberi, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği ileÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri zorunludur.
Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.
BAŞVURU SAHİPLERİNDEN ALINACAK BAŞVURU BEDELLERİ: 1. Grup: 410,00 TL.           2. Grup: 4.100,00 TL.
358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hak sahipliği grupları;
a) Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100.000 m²’ye kadar (100.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
b) İkinci grup: Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 m²’ye kadar (3.000.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
4) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, yukarıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir.
5) Her aileden sadece bir kişi hak sahibi olabilir.
6) Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olur.
7) Bir taşınmaz hakkında birden fazla başvuru yapılması, bu taşınmazın yüzölçümünün birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar büyük olması ve başvuru sahiplerinin hak sahibi olabilecekleri miktarlar çerçevesinde taşınmazın aynı kısmı için talepte bulunmaları halinde; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara (öncelik sırasına ve yüzölçüme) göre taşınmazın hangi bölümü hakkında hangi başvuru sahibinin hak sahibi olacağı, bu hak sahiplerine ön izin verileceği ve kiralama yapılacağı; aynı gruptaki başvuru sahipleri arasında öncelikle anlaşma yapılmak suretiyle, anlaşma sağlanamaması halinde ise, İdarece hak sahipleri arasında kura çekilmek suretiyle belirlenir.
8) Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez.
9) Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda hak sahiplerine ağaçlandırma yapılmak üzere uygulama projesi hazırlanması amacıyla bedelsiz olarak doksan gün süreli ön izin verilir.Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına üç nüsha olarak hazırlattırılan uygulama projesi yetkili Orman İdaresine onaylatılır. Uygulama projesinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı, yıllar itibarıyla yapılması gereken faaliyetler ile yapılacak ise ara tarım ve süresi ayrı ayrı gösterilir. Onaylanan projenin iki örneği yetkili Orman İdaresince İdareye gönderilir. Uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir.
10) Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazların yıllık tahmini kira bedelleri; Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedeller üzerinden tespit edilir.
11) İlk yıl kira bedeli ihale bedeline; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar kira bedelleri ise, Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere yüzde elli
indirim uygulanarak tahsil edilir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilir. Kira bedelleri yıllık ve peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, varsa taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit ve takdir edilen bedel kiracı tarafından peşin olarak İdareye ödenir.
12)Posta ile yapılan müracaatların,30/10/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne(Milli Emlak Müdürlüğü) ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
NOT: İhale bilgileri Türkiye genelinde www.milliemlak.gov.trwww.hasanbeyli.gov.tr, www.osmaniye.csb.gov.tr ile www.kadirli.gov.tr internet adreslerinden ve taşınmazın bulunduğu köy muhtarlığı askı ilanından öğrenilebilir.
İlan Olunur.