KADİRLİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
 
            1-) Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyeti hazineye ait sınırları içerisinde bulunan taşınmaz malların hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü ile Satış işlemi, Milli Emlak Şefi Makam odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
                2-) İhaleye katılabilmek için istekliler, gerçek kişilerin T.c. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasının  veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesini , tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve / veya vekaletnameyi, Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri zorunludur.) , ve satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları geçici teminat alındılarını veya 2886 sayılı Kanunun 27’inci Maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Teminat Mektuplarını (Banka teyit yazısı ile birlikte) ve / veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerini veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
                3-) Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
                4-) İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Kadirli Milli Emlak Şefliği Servislerinde ücretsiz görülebilir.
                5-) İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46.maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilmez.
                6-) Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesine göre satış bedelinin ¼ ‘i peşin kalanı kanuni faiz ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV ‘ne tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve 5 ( Beş ) yıl süre ile Emlak Vergisinden müstesna tutulmuş olup, taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5’inci Maddesinde yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda, taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye Bakanlık yetkili olup, Belediye ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde 5.000,00‘sini Mücavir Alan Dışında köylerde ise 1.000,00₺ ‘sini geçtiği takdirde taksitlendirme yapılabilecektir.
                7-) Tahmini( Muhammen) bedel üzerinden % 30 ve/veya % 10 oranında geçici teminat alınacaktır.
                8-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr.ve https://osmaniye.csb.gov.tr/adresinden öğrenilebilir. BİLGİ İÇİN İRTİBAT TEL. : 0328 718 2244
 
Sıra No
Taşınmaz No
Mahalle/Köy
İmar Durumu
Ada No
Parsel No
Cinsi
Taşınmaz Yüzölçümü (m2)
Hazine Hissesi (m2)
Muhammen Bedeli (₺)
Geçici Teminat (₺)
İhalenin Niteliği
İhale Tarihi
İhale
Saati
1
80060100188
Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi
Bir Kısmı Ayrık  Nizam 3(A-3) Katlı 0.30/0.90 Bir Kısmı Ayrık Nizam 4(A-4) Katlı 0.30/1.20 Bir Kısmı Ayrık Nizam 3(A-3) Katlı 0.35/0.90 Konut Alanı
1157
1
Arsa
6.854,46
6.094,76
3.048.000,00
304.800,00
Satış
24/04/2019
10:00
2
80060101789
Kayasuyu Köyü
İmarsız
111
17
Hali Arazi
3.620,84
3.620,84
36.210,00
10.863,00
Satış
24/04/2019
11:00
3
80060101790
Kayasuyu Köyü
İmarsız
111
15
Hali Arazi
833,53
833,53
7.505,00
2.251,50
Satış
24/04/2019
14:00
4
80060110185
Sofular Köyü
İmarsız
-
519
Tarla
10.036,17
10.036,17
83.401,00
25.020,50
Satış
24/04/2019
15:00