KADİRLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
            1-) Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyeti hazineye ait sınırları içerisinde bulunan taşınmaz malların hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü ile Satış ve Kiralama işlemi, Malmüdürü Makam odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
                2-) İhaleye katılabilmek için istekliler, nüfus cüzdan örneğini, (Tüzel kişiliklerde ise noterden onaylı yetki belgesi, imza sirkülerini ve yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi, özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerin noter onaylı vekâletnameyi) satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları geçici teminat alındılarını veya 2886 sayılı Kanunun 27’inci Maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Teminat Mektuplarını (Banka teyit yazısı ile birlikte) ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
                3-) Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
                4-) İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Kadirli Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.
                5-) İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46.maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilmez.
                6-) Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesine göre kanuni faiz ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir.
 Hazineye ait taşınmazların satışı KDV ‘ne tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve 5 ( Beş ) yıl süre ile Emlak Vergisinden müstesna tutulmuş olup, taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5’inci Maddesinde yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda, taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye Bakanlık yetkili olup, Belediye ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde 5.000,00‘sini Mücavir Alan Dışında köylerde ise 1.000,00₺ ‘sini geçtiği takdirde taksitlendirme yapılabilecektir.
                7-) Kiralama ihalesi yapılan taşınmazın kira bedeli ise; talep edilmesi halinde, yıllık peşin veya ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylı dönemler halinde 3 eşit taksitle, mütakip yıllar kira bedelleri ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir. Tarım arazilerinin kiraya verilmesinde ise; peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir. Bir yıldan uzun süreli kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ( Yİ-ÜFE- bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında,Tarımsal amaşlı sözleşmelerde ise, ikinci ve izleyen yıllar bedelleri Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE- bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda (Değişik ibare:RG-11/9/2014-29116) gecikme faizi uygulanır.
                8-) Tahmini( Muhammen) bedel üzerinden % 30 oranında geçici teminat alınacaktır.
                9-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr.ve http//www.osmaniyedefterdarlığı.gov.tr.adresinden öğrenilebilir. BİLGİ İÇİN İRTİBAT TEL. : 0328 718 2244
Sıra No
Taşınmaz No
Mahalle/Köy
İmar Durumu
Ada No
Parsel No
Cinsi
Taşınmaz Yüzölçümü (m2)
Hazine Hissesi (m2)
Muhammen Bedeli (₺)
Geçici Teminat (₺)
İhalenin Niteliği
İhale Tarihi
İhale
Saati
1
80060110199
Yenimahalle Mahallesi
Ayrık 3(A-3) Katlı 0.30/0.90 Emsalde Konut Alanı
1701
8
Arsa
57,59
57,59
18.000,00 ₺
5.400,00₺
Satış
22/05/2018
09:00
2
80060110200
Yenimahalle Mahallesi
Ayrık 4(A-4) Katlı 0.30/1.20 Emsalde Konut Alanı
1701
7
Arsa
580,52
580,52
180.000,00
54.000,00
Satış
22/05/2018
09:30
3
80060110197
Yenimahalle Mahallesi
Ayrık 3(A-3) Katlı 0.30/0.90 Emsalde Konut Alanı
1701
11
Arsa
204,63
204,63
61.389,00
18.416,70
Satış
22/05/2018
10:00
4
80060107871
Cemalpaşa Mahallesi
E=1.60 Yençok=24.50m Yükseklikte Konut Alanıve İmar Yoluna Terki Var.
1624
7
Arsa
451,06
451,05
217.000,00
65.100,00
Satış
22/05/2018
13:30
5
80060107872
Cemalpaşa Mahallesi
E=1.60 Yençok=24.50m Yükseklikte Konut Alanıve İmar Yoluna Terki Var.
 
1624
8
Arsa
279,93
279,93
135.000,00
40.500,00
Satış
22/05/2018
14:00
6
80060104401
Cemalpaşa Mahallesi
A-3 Katlı TAKS/KAKS=0.35/0.90 Emsalde Konut Alanı
1630
10
Arsa
569,26
569,26
177.000,00
53.100,00
Satış
22/05/2018
14:30
7
80060107887
Cemalpaşa Mahallesi
E=1.60 Yençok=24.50m Yükseklikte Konut Alanı
1627
15
Arsa
1.150,00
785,50
365.000,00
109,500
Satış
22/05/2018
15:00
8
80060110190
Cemalpaşa Mahallesi
İmarsız
505
25
Tarla
1.410,30
1.410,30
15.515,00
4.654,50
Kiralama (Tarımsal Amaçlı)
3 Yıllık
22/05/2018
15:30
9
80060110191
Cemalpaşa Mahallesi
İmarsız
505
26
Tarla
1.596,61
1.596,61
17.565,00
5.269,50
 
Kiralama (Tarımsal Amaçlı)
3 Yıllık
22/05/2018
16:00
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kadirli Malmüdürlüğü