KADİRLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI
 
1-) Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyeti hazineye ait sınırları içerisinde bulunan taşınmaz malın  hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü ile Kiralama işlemi, Malmüdürü Makam odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
                2-) İhaleye katılabilmek için istekliler, nüfus cüzdan örneğini, (Tüzel kişiliklerde ise yıl içinde alınmış noterden onaylı yetki belgesi, imza sirkülerini ve tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi, özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerin noter onaylı vekâletnameyi) kiralamak istedikleri taşınmaz mala ait yatıracakları geçici teminat alındılarını veya 2886 sayılı Kanunun 27’inci Maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Teminat Mektuplarını (Banka teyit yazısı ile birlikte) ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
                3-) Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
                4-) İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Kadirli Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.
                5-) İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46.maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilmez.
                6-)Taşınmazın kiralama bedeli talep edilmesi halinde, ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden 15 gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde 3 eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir. Bir yıldan uzun süreli kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE-bir önceki yılın ayni ayına göre yüzde değişim) oranında, Tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise ikinci izleyen yıllar bedelleri, Tarım Ürünleri üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE –bir önceki yılın aynı aynına göre yüzde değişim) oranında arttırılır. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.
                7-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                8-)Tahmini ihale bedeli üzerinden %25 oranında geçici teminat alınacaktır.
 
İLAN OLUNUR
 
Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr.ve http//www.osmaniyedefterdarlığı.gov.tr.adresinden öğrenilebilir. BİLGİ İÇİN İRTİBAT TEL. : 0328 718 2244
Sıra no
Taşınmaz No
Mahalle/Köy
İmar Durumu
Ada no
Parsel no
Cinsi
Taşınmaz Yüzölçümü (m2)
Hazine Hissesi (m2)
Muhammen Bedeli (₺)
Geçici Teminat (₺)
İhale Tarihi
İhale
Saati
1
80060100533
Aydınlar Köyü
İmarsız
112
19
Tarla
94.878,64 m2 lik taşınmazın 20.923,00 m2 lik kısmı
Tam
9.420,00 ₺
2,355,00₺
21/02/2018
10:30
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kadirli Malmüdürlüğü