İNTERNET KAFE İŞLEMLERİ
 
Değişilkik Dilekçesi için Tıklayınız...

İnternet Kafe Açılış Dilekçesi İçin Tıklayınız...
 
İnternet Kafe Adres Değişikliği Dilekçesi İçin Tıklayınız...
 
İnternet Kafe Devir İşlemleri Dilekçesi İçin Tıklayınız...
 
İnternet Kafe Kapanış Dilekçesi İçin Tıklayınız...


TİCARİ AMAÇLI İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI İŞLEMLERİ
 
A- İLGİLİ MEVZUAT :
 
1) 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun. Tıklayınız....
 
2) İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik. Tıklayınız...
 
3) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu. Tıklayınız....

4) İçişleri Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun. Tıklayınız.

5) Kabahatler Kanunu. Tıklayınız

6) Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği. Tıklayınız...

7) İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. Tıklayınız....
 
8) Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği  Tıklayınız....
 
 
B- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYAN İŞYERLERİNİN AÇILMASI : 
 
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 14/7/2005tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur.
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1- Dilekçe. Tıklayınız....
2- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Fotokopisi
3- Sabit IP Numarası (Servis Sağlayıcı Onaylı)
4- Esnaf ve Sanatkarlar Oda Kayıt Belgesi
5- Gerçek Kişi ise Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6- Vergi Levhası Fotokopisi
7- TİB Onaylı Filtreleme Yazılımının Fatura veya Lisans Fotokopisi
8- Tüzel Kişilikler İçin Mesul Müdür Belgesi ve Müdür Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 
C- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYAN İŞYERLERİNİN KAPATILMASI-TAŞINMASI VEYA DEVREDİLMESİ
 
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini kapatmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, Mülki İdare Amirinden aldıkları izin belgesini kapanış talebini içeren dilekçeyle birlikte Mülki İdare Amirliğine teslim etmeleri gerekmektedir.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini taşımak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, durumu bir dilekçeyle Mülki İdare Amirliğine bildirmeleri, eski izin belgelerini iade ederek, yeni izin belgesi talebinde bulunmaları gerekmektedir.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini devretmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, durumu bir dilekçeyle Mülki İdare Amirliğine bildirmeleri, eski izin belgelerini iade etmeleri gerekmektedir.
İşyerini kapatmak veya devretmek üzere dilekçe verenlerin, Kaymakamlığımızca izin belgesi iptalleri yapılacak ve internet kafe sistemindeki kayıtları kapatılacaktır. İlgililerin ruhsat iptali, vergi terk vb. işlemlerini ilgili kurumlarda bizzat yaptırmaları gerekmektedir.
 
Ç- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
 
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların Yükümlülükleri Şunlardır;
 
a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak,
b) Ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini ve güvenli internet hizmetini kullanmak,
c) Kullanılan içerik filtreleme sistemini aktif ve güncel halde bulundurarak, herhangi bir müdahale ile devre dışı kalmasını önlemek,
ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak, sabit IP kullanmak ve sabit IP değişikliklerini on beş gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirmek,
d) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak,
e) (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri iki yıl süre ile saklamak,
f) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre işyerinin kapatılmasının veya devrinin on beş gün içinde yetkili mülki idare amirliğine bildirmek ve izin belgesini teslim etmek.
 
 
D- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYAN İŞYERLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR : 
 
a) 12 yaşından küçükler, ancak  yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar.
c) İşyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemez, içilmesine müsaade edilmez. Hükme aykırılığın tespiti halinde ilgililer hakkında 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun uygulanır.
ç) İşyerlerinde 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez.
d) İşyerlerinde 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.
e) İşyerlerinde 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.
f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek çevrimiçi ve çevrimdışı (online-offline) oyunlar oynatılamaz.
ğ) Güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü (en az 3 mega piksel)  ve “IR” (gece görüşlü) kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar doksan gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.
 
E- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARA UYGULANACAK CEZALAR :
 
1- Mülki İdare Amirinden izin belgesi almadan faaliyet gösterilen ticari amaçla internet toplu kullanım sağladığı tespit edilen işyerleri, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca sebebi bir tutanakla belirlenmek suretiyle Mülki İdare Amirliklerince re’sen kapatılır ve ayrıca 1.000 TL ile 15.000 TL arasında idari para cezasıyla cezalandırılırlar.(*)
2- İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirlenen Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların Yükümlülüklerine aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezası miktarı;
 
 
YILLAR
ALT DEĞER (TL)
ÜST DEĞER (TL)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI
2004
500
1.000
% 11,2
2005
556
1.112
% 9,8
2006
610
1.220
% 7,8
2007
657
1.315
% 7,2
2008
704
1.409
% 12
2009
788
1.578
% 2,2
2010
805
1.612
% 7,7
2011
866
1.736
% 10,26
2012
954
1.914
% 7,8
2013
1.028
2.063
 % 3,93
2014
1.068 TL
2.144 TL
 % 10,11 
2015 1.175 TL 2.360 TL % 5,58
2016 1.240 TL 2.491 TL % 3,83(**)
2017 1.287 TL 2.586 TL  
 

3- İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirlenen Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayan İşyerlerinde Uyulması Gereken Kurallara aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezası miktarı;
 
YILLAR
ALT DEĞER (TL)
ÜST DEĞER (TL)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI
2017 1.000 TL 15.000 TL  
 
(*)Uygulanacak ceza alt ve üst sınırları her yıl Maliye Bakanlığı’nca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranına uygun olarak her yıl yeniden hesaplanacaktır.
(**)2017 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığı’nca 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 474 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen % 3,83 (üç virgül seksen üç) yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir.
 
 
F- SIKÇA SORULAN SORULAR :
 
S: 12 yaşından küçük çocuklar ailelerinden dilekçe getirmeleri halinde işyerlerine girebilirler mi ?
C: 12 yaşından küçükler ancak yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
 
S: İşyerimde oyun makineleri mevcut. Hem oyun makineleri ile oyun oynatıp hem de internet erişimi sağlayabilir miyim ?
C: İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
 
S: İşyerime kaç tane kamera koymam gerekir ?
C: Kameraların işyerinize giren ve çıkanların rahatlıkla tespit edileceği yerlere konulması gerekmektedir.
 
S: Kamera kayıtlarının kaç gün süreyle saklanması gerekmektedir ?
C: Kamera kayıtları 90 gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilmez.
 
S: İşyeri açmam için ilk başta Belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatımı almam mı gerekir, yoksa Kaymakamlıktan İzin belgesi mi almam gerekir ?
C: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine başvurulur. Başvurular mülki idare amirlikleri tarafından onbeş gün içerisinde sonuçlandırılır.
 
S: Kaymakamlıktan izin belgesi alırken ücret ödeyecek miyim ?
C: İzin belgesi alımı için herhangi bir ödeme yapılmayacak.
 
S:- Faaliyet gösteren gerçek kişiler sorumlu müdür atayabilirler mi ?
C: İstemeleri halinde gerçek kişilerde sorumlu müdür görevlendirebilirler.
 
S: İzin almadan açılan işyerlerine ne gibi yaptırımlar uygulanacak ?
C: Mülki idare amirlerince izin alınmadan açıldığı tespit edilen işyeri, mülki idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.
 
S: Yönetmeliğin 5.maddesine aykırı hareket edilmesi halinde uygulanan ceza ne kadardır ?
C: Mülki idare amiri tarafından ilk ihlalde yazılı olarak uyarma; ihlalin devamı halinde üç güne kadar kapatma; ihlalin tekrarı halinde ise bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.
 
S: Kameraları izin belgesi başvurusu yapmadan önce mi, yaptıktan sonra mı taktıracağız ?
C: İzin belgesi başvurusundan önce taktırmanız gerekmektedir.