T.C.
KADİRLİ KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

2018 KÖYDES KAPSAMINDA 33 ADET MENFEZ YAPIM İŞİ. yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a)  Adresi : ESKİ BELEDİYE HİZMET BİNASI 2 KAT 6/2
b) Telefon ve faks numarası :  0 328 717 0410 - 0 328 717 0410
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  hizmetbirligikadirli@gmail.com

2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği türü ve miktarı :  1 ADET AYDINLAR KÖYÜ ÇÖPLÜLER, 1 ADET AYDINLAR KÖYÜ GARTIN, 1 ADET CIĞCIK KÖYÜ ALAYBEYLER, 1 ADET CIĞCIK KÖYÜ MERKEZ, 1 ADET DEĞİRMENDERE KÖYÜ BEŞOLUK, 1 ADET DEĞİRMENDERE KÖYÜ ÇIKAK, 1 ADET DEĞİRMENDERE KÖYÜ GÖGKİRAZ, 1 ADET DURMUŞSOFULAR KÖYÜ HAYTALAR, 1 ADET İLBİSTANLI KÖYÜ AĞADERE, 1 ADET KARAKÜTÜK KÖYÜ KORKULUK, 1 ADET KARAKÜTÜK KÖYÜ KARABIYIKLAR, 1 ADET KARAKÜTÜK KÖYÜ TOKGÖZLER, 1 ADET KOÇLU KÖYÜ ÇİNÇİK DERESİ, 1 ADET KOÇLU KÖYÜ ÇOBANLI, 1 ADET KOÇLU KÖYÜ HACIOĞLU, 1 ADET KÖSEPINARI KÖYÜ ELMACIK, 1 ADET KÖSEPINARI KÖYÜ FINDICAK, 1 ADET KÖSEPINARI KÖYÜ KARABÖRKLER, 1 ADET KÖSEPINARI KÖYÜ UÇARLAR, 1 ADET MEZİRETLİ KÖYÜ GENİŞLETME, 1 ADET MEZİRETLİ KÖYÜ 2X2X12, 1 ADET MEZİRETLİ KÖYÜ 2X1,5X10, 1 ADET SARITANIŞMANLI KÖYÜ , 1 ADET SÖĞÜTLÜDERE KÖYÜ ÇÖZERLER, 1 ADET SÖĞÜTLÜDERE KÖYÜ HATUNUŞAĞI, 1 ADET TAHTA KÖYÜ MORELLER GALİ DERESİ, 1 ADET TOPRAKTEPE KÖYÜ ÇALIŞLAR, 1 ADET AŞ.ÇİYANLI TOZLU KORKULUK, 1 ADET YENİĞÜN KÖYÜ AKARCA, 1 ADET YENİĞÜN KÖYÜ HALEPLİDERE, 1 ADET YOĞUNOLUK KÖYÜ GÜNECE, 1 ADET YOĞUNOLUK KÖYÜ E.KAYSERİ, 1 ADET YK.ÇİYANLI KÖYÜ ÜDÜRÜKLER,
b) Yapılacağı yer :  KADİRLİ BAĞLI KÖYLER
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren  90 takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı  yer : HÜKÜMET KONAĞI TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati :  20.09.2018 - 10:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
d ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
e ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
f ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
g ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
ğ ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
h ) Vergi borcu yoktur belgesi
ı ) SGK borcu yoktur belgesi
i ) Ticaret sicil gazetesi 
Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
Bu madde boş geçilmiştir...

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
Bu madde boş geçilmiştir...


5 - Bu ihalede benzer iş olarak ;

6 - İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin  belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanına KADİRLİ HİZMET BİRLİĞİ’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 500 TL karşılığı verilmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini,iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - Teklifler; 20.09.2018 tarih ve saat 09:00’e kadar KADİRLİ HİZMET BİRLİĞİ VEYA HÜKÜMET KONAĞI TOPLANTI SALONU'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan K.H.G.B. İhale yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
 
18- İhale dökümanını Birlik Kadirli Ziraat Bankası TR 85 0001 0003 12 30 14 77 47 5002 hesap numarasına yatırıla bilir.
 
19-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu karara karşı istekliler herhangi bir hak iddia edemezler.

 
 
Tamer ORHAN
Kaymakam
Birlik Başkanı